THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Đơn vị tổng thầu: Công ty cổ phần cơ điện Trần Phú
  • Đơn vị thi công: CTY CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. 
  • Diện tích dự án: 48.678 m2
  • Tổng đầu tư      :  256,5 tỷ đồng.
  • Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc Tế