PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS – XD 1700